DOI: https://doi.org/10.15802/etr.v0i12.101598

Protection of the neutral section of contact network from deflagrate

В.О. Дьяков, А.В. Антонов, С.Ю. Малинка

Abstract


The aim of this article is to analyze the reasons for deflagration of the contact wires on the neutral section.

Methodology of the article is based on the use of the theory of the electrical breakdown of gases.

The relevance of this work was caused by the fact, that at DEFLAGRATE contact wire of contact network on the neutral section, happens disajustment of a contact network on the adjacent tension length. To address the impacts requires considerable time and material costs. Also there is a damage of pantographs and other roof equipment of electric rolling stock, which leads to long delays of trains.

The analysis and justification of possible reasons for burnout the contact wire of contact network on the neutral section and the proposed organizational and technical measures for prevention of the burnout  of the contact wires on the neutral section in cases of passing them electric train without disconnecting the current. As well as means designed to reduce the amount of damage to the contact network and roof equipment of electric train in case of stratification the contact wires.

Improving the reliability of operation of neutral section will reduce the losses caused by damage of the contact grid and roof equipment of electric train when the wire breaks contact


Keywords


contact network of AC, neutral section, electric rolling stock, deflagrate of contact wire, protective measures.

References


Kostyukovskiy M.A. Upravleniya elektro-poezdom i ego obsluzhivanie: Uchebnik dlya tehni-cheskih shkol zh. – d. transporta. - M.: Transport, 1987. – 253 s.

Miheev V.P. Kontaktnyie seti i linii ele-ktroperedachi: Uchebnik dlya vuzov zh. -d. transporta. – M.:Marshrut, 2003. – 416 s.

Serdinov S.M. Povyishenie nadezhnosti ustroystv elektrosnabzheniya elektrifitsirovan-nyih zheleznyih dorog. – M.: Transport, 1985. – 301 s.

TsE – 0023 Pravyla ulashtuvannya ta tekhni-chnoho obsluhovuvannya kontaktnoyi merezhi elektry-fikovanykh zaliznyts', zatverdzheni nakazom Ukrzali-znytsi 20.11.2007 r. №546 – Ts.

TsSh – 0001 Instruktsiya z syhnalizatsiyi na za-liznytsyakh Ukrayiny, zatverdzhena nakazom Ministers-tva transportu Ukrayiny № 259 vid 8 lypnya 1995 r.

Yandovich, V.N. Sravnitelnyy analiz kontaktnykh podvesok v stranakh Yevrosoyuza i Uk-rainy: organizatsiya nalezhnogo tokosema / V.N. Yandovich, V.G. Sychenko, A.V. Antonov // Yelektrifіkatsіya transportu. - 2014. - №7. - S. 67-77.


GOST Style Citations


Костюковский М. А. Управление электропоездом и его обслуживание: Учебник для технических школ ж. – д. транспорта. - М.: Транспорт, 1987. – 253 с.

Михеев В. П. Контактные сети и линии электропередачи: Учебник для вузов ж. -д. транспорта. – М.:Маршрут, 2003. – 416 с.

Сердинов С. М. Повышение надежности устройств электроснабжения электрифицированных железных дорог. – М.: Транспорт, 1985. – 301 с.

ЦЕ – 0023 Правила улаштування та технічного обслуговування контактної мережі електрифікованих залізниць,  затверджені наказом Укрзалізниці 20.11.2007 р. №546 – Ц.

ЦШ – 0001 Інструкція з сигналізації на залізницях України, затверджена наказом Міністерства транспорту України № 259 від 8 липня 1995 р.

Яндович, В. Н. Сравнительный анализ контактных подвесок в странах Евросоюза и Украины: организация надежного токосъема / В. Н. Яндович, В. Г. Сыченко, А. В. Антонов // Електрифікація транспорту. - 2014. - №7. - С. 67-77.