Submissions

This journal is not accepting submissions at this time.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
 • Загальний об’єм статті до 1,0 друкованого листа (від 4 до 12-14 сторінок формату А4).

  Стаття набирається в текстовому редакторі Word версії 7 та вище і зберігається з розширенням *.doc або *.docx. Поля: зліва та справа – 22,5 мм, зверху – 18 мм, знизу – 30 мм.

  Статті приймаються до друку трьома мовами: українською, російською, англійською.

  Стаття повинна бути оформлена з чітким виділенням структурних частин:

   

  1. індекс УДК;
  2. повний список авторів з вказівкою скороченої назви організації у дужках;
  3. повна назва організації, повна адреса, контактні дані (телефони, e-mail), обов’язково ORCID-ідентифікатор кожного автора;
  4. назва статті;
  5. основний текст статті з назвами структурних частин, наприклад: Вступ, Постановка задачі, Рішення задачі, ..., Висновки;
  6. список використаних джерел двома мовами;
  7. ключові слова;
  8. текст структурованої анотації.

   

  Елементи 2, 3, 4, 7, 8 повинні бути перекладені на дві інші мови.

  Рекомендується застосовувати шрифт Times New Roman 12 кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом. Назви структурних частин статті слід подавати напівжирним шрифтом.

  Не допускається в тексті статті наявність спеціальних символів розмітки (наприклад «примусове перенесення», «м’який абзац», варіанти перекладу слів) за винятком символу «безрозривний пробіл» між числовими значеннями та розмірністю – 15 мА, та між ініціалами і прізвищем – Іванов О. Р.

  Крапки після назви структурних частин статті не ставити.

  Рисунки та ілюстрації (фото) повинні бути єдиними об’єктами. Рекомендується застосування растрових форматів з роздільною здатністю не менше 300 dpi. Для простих ілюстрацій допускається застосування вбудованого редактора Word за умови обов’язкового об’єднання усіх елементів в один з положенням графічного об’єкту «у тексті». Ширина ілюстрації при макетуванні обмежується до8 см. В якості винятку допускаються більші ілюстрації (до16 см) за умови повного їх заповнення за шириною.

  Назви рисунків набираються окремо, під рисунками. До підрисункового напису входить слово Рис., порядковий номер, назва рисунку, розшифровка позицій (за наявності). На кожен рисунок у тексті повинне бути посилання, яке розташовується перед ним. Кількість рисунків у статті – не більше 7.

  Таблиці обмежуються шириною8 см. При заповненні слід користуватись шрифтом 10 кеглю. Кожна таблиця повинна мати порядковий номер та назву і розташовуватись після посилання не неї у тексті статті.

  Формули повинні бути набрані у редакторі MathType з розмірами звичайного символу – 11, великого індексу – 10,  малого індексу – 9. Величини у формулах, які позначають змінні набираються курсивом; індекси, які є  скороченнями слів – прямим, одиниці розмірності – прямим. Одиниці розмірності можна набирати окремо від формул, чи у формулах, з обов’язковою вставкою символу проміжку (Ctrl+Shift+Space).

  Формули можуть мати нумерацію, яка подається справа від формули у дужках без необхідності її вирівнювання за правою границею тексту.

  Ключові слова подають у вигляді окремих слів та словосполучень (до 12), розділених комами.

  Структурована анотація подається обсягом до 250 слів, не менше як у 14 рядках. Повинна бути структурованою за логікою опису результатів у статті та має містити наступні елементи: вступ, цілі та завдання роботи, постановка проблеми, методика, основний матеріал статті, результати та їх обговорення, наукова новизна, практичне значення, висновки та рекомендації. Анотація не повинна повторювати назву статті.

  Список використаних джерел подається мовою статті з транслітерацією та перекладом англійською мовою. Списки необхідно розташувати у таблицю з двома стовпчиками за прикладом. Більш детальні вимоги доступні тут.

  1. Вольдек А. И. Электрические машины: учеб. для студ. высш. техн. учебн. заведений / А. И. Вольдек. – Л.: Энергия, 1978. – 832 с.

  2. Устенко О. В. Бездротова інформаційно-діагностична мережа поїзда / О. В. Устенко, В. В. Бондаренко, Д. І. Скуріхін // Залізничний транспорт України. – 2011. – Вип. 3. – С. 12-14.

  3. ...

  1. Voldek A. I. Elektricheskie  mashyny [Electrical machines]. Lvov, Energiya Publ., 1978. 832 p.

  2. Ustenko O. V., Bondarenko V. V., Skurikin D. I. Bezdtrotova informatsiino-diagnostychna merezha poizda [Wireless information and diagnostic network of the train]. Zaliznychnyi transport Ukrainy – Railway transport of Ukraine, 2011, issue 3, pp. 12-14.

  3. ...

  У випадку, якщо стаття подається англійською мовою і список джерел містить тільки іноземні видання, транслітерація та переклад не вимагаються.

Author Guidelines

Загальна інформація

До публікації в журналі приймаються статті наукового характеру після ретельної наукової експертизи з актуальних проблем електрифікованого транспорту, які раніше ніде не друкувались.  

Для публікації відбираються статті, які представляють науковий інтерес і є новим ступенем в розробці цієї проблеми. Статті публіцистичного плану не приймаються.

Рішення про можливість публікації статті приймається тільки за наявності позитивних рецензій та ухвалюється редакційною колегією.

Проблематика статей в журналі підлягає наступній рубрикації: електропостачання; електромагнітна сумісність; електрорухомий склад; енергозбереження; автоматизація і діагностика; новини виробників.

Матеріали, які за рішенням редколегії призначені у рубрику новини виробників, носять інформативний та рекламний характер і не вважаються фаховими публікаціями.

Наукові статті повинні відповідати встановленим вимогам і мати такі обов’язкові елементи:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених частин загальної проблеми;
 • формулювання цілей статті (постановка задачі);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

 

Публікація наукових статей у журналі виконується на безоплатній основі.

 

Наукова стаття перед публікацією надається автором на рецензію науковцю зі ступенем доктора технічних наук за відповідною спеціалізацією (зовнішня рецензія). Повторно матеріали рецензуються членами редакційної колегії, закріпленими за відповідною рубрикою журналу (внутрішня рецензія).

Редакція залишає за собою право на стилістичну правку рукопису.

Порядок надання матеріалу до публікації

Стаття має бути ретельно перевірена та підписана всіма авторами.

Для публікації обов’язкові:

 1. Письмова рецензія доктора наук з відповідного профілю.
 2. Експертний висновок про можливість відкритої публікації даної статті.
 3. Ліцензійний договір на використання твору (бланк).
 4. Відомості про авторів, які подаються одноразово або при зміні даних окремим файлом (на українській, російській і англійській мовах) та містять: 
 • прізвище, ім’я, по-батькові автора (повністю, без скорочень);
 • місце роботи кожного автора в називному відмінку (повна назва без скорочень);
 • поштова адреса місця роботи з вказівкою поштового індексу;
 • вчений ступінь, вчене звання, посада.

Важливо чітко, не допускаючи іншого трактування, вказати місце роботи конкретного автора. Якщо усі автори статті працюють або навчаються в одній установі, можна не вказувати місце роботи кожного автора окремо.

 • контактний телефон;
 • адреса електронної пошти (e-mail);
 • ORCID-ідентифікатор.

Відомості складаються для кожного автора окремо в порядку згадки в статті.

Порядок розгляду статей

 

 1. Стаття, оформлена відповідно до встановлених вимог, здається в редакцію відповідальному секретареві редколегії (гол. корпус, ауд. 1301, тел. +38(050)698-23-95, e-mail: dake@i.uaelpostz@i.ua).
 2. Відповідальний секретар здійснює попередню експертизу статті на відповідність тематиці видання і вимогам оформлення. За наявності зауважень за вищезгаданими критеріями, відповідальний секретар по електронній пошті рекомендує внести відповідні поправки.
 3. При відповідності тематиці видання і  виконанні усіх вимог оформлення, стаття на засіданні редколегії передається для рецензування.
 4. Відповідальний секретар повідомляє авторів про усі етапи проходження статті до публікації (рецензування, редагування, запит від авторів додаткових матеріалів і т.д.).
 5. При отриманні рецензії від рецензента, секретар по електронній пошті висилає сканований варіант рецензії авторові. У разі декількох співавторів варіант рецензії висилається тому із співавторів, який вказаний в якості контактної особи (правомочний листуватися від усіх авторів).
 6. Відповідальний секретар повідомляє авторів робіт, що отримали позитивну рецензію,  рішення редколегії про терміни публікації статті.
 7. Авторські екземпляри журналу висилаються авторам поштою (за попереднім узгодженням).

 

Порядок рецензування статей

 1. Усі статті, взяті до розгляду після попередньої експертизи, підлягають рецензуванню.
 2. На засіданні редколегії відповідальний секретар передає статті члену редколегії з відповідної тематики для рецензування. Після ухвалення рішення про можливість публікації статті в журналі, призначають рецензента.
 3. Рецензент готує мотивований висновок про доцільність публікації статті. У рецензії мають бути відзначені актуальність тематики статті, новизна (і/або значущість) наукової розробки, аргументація викладеного матеріалу. Зауваження викладаються конкретно і обгрунтовано.
 4. Секретар редколегії знайомить автора з рецензією (іногороднім авторам рецензія передається факсом або електронній пошті).
 5. За наявності зауважень рецензента, автор переробляє статтю (додатково надає відповідь на усі зауваження рецензента) і впродовж 10-15 днів після отримання рецензії представляє в редакцію скоректований варіант статті на повторне рецензування. У остаточній рецензії рецензент робить висновок про доцільність публікації скоректованого варіанту статті.
 6. У випадку якщо стаття не відповідає вимогам новизни розробки, носить публіцистичний, виробничий або оглядовий характер, що суперечить концепції науково-технічного видання, рецензент надає негативну рецензію (мотивована відмова). Стаття відхиляється і не підлягає повторному розгляду.
 7. За наявності позитивної рецензії і ухваленні рішення редколегією про включення статті в черговий номер, секретар інформує автора про терміни публікації статті.
 8. Рецензії зберігаються в архіві редакції і не підлягають знищенню. 

Privacy Statement

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.