DOI: https://doi.org/10.15802/etr.v0i15.155584

Energy channels of power of distributed systems of type electrical supply

П. В. Губський

Abstract


The introduction of distributed power supply systems for the supply of high-speed trains allows for the necessary mode of power and voltage in the traction network. In the design of circuitry systems of distributed type an important task is the choice of the power channel for feeding points of amplification. Today, as such channels, power lines are used for direct and alternating current. Also known are theoretical developments of power channels of another type: with high frequency, a link of direct current and others. The proposed work presents the results of calculations of the AC power line with voltage of 35 kV as an energy channel of a distributed traction power supply system for supplying a 5 MW power gain point. It is shown that in order to provide the necessary energy indices, the use of AC-35 wires is sufficient for normalized power losses and voltages.


Keywords


distributed type of traction power supply; traction network; power channel; point of gain; power line

References


Sychenko V. G., Bosiy D. O., and Kosarev E.M., «Improving the quality of voltage in the system of traction power supply of direct current», Archives of Transport, vol. 35, iss. 3, рр. 63-70, 2015.

Sychenko V. H. Rozvytok naukovykh osnov Pidvyshchennya elektromahnitnoyi sumisnosti pidsistem elektrichnoyi tyahy postiynoho strum zaliznychnoho transportu. Dys. na zdobuttya naukovoho stupeniv d.t.n. 2011, - Dnipropetrovsʹk, DNUZT. 464.

Ter-Oganov E.V., Pyshkin A.A. Elektrosnabzheniye zheleznykh dorog. Yekaterinburg, Izd-v UrGUPS, 2014. 431.

Kislyakov V.A. ravnitel'naya otsenka tekhnicheskikh kharakteristik razlichnykh sposobov usileniya elektrifitsirovannykh liniy postoyannogo toka / MIIT, 1978, vyp. 604,. 3-21.

. Smirnov D. B. Sovershenstvovaniye metodiki rascheta raspredelennoy sistemy tyagovogo elektrosnabzheniya. Rabota Avtor na Soiskaniye uchenoy stepeni kandidata tekhnicheskikh nauk. Sankt-Peterburg, 2010, 22, 12.

Arzhannikov B. A., Naboychenko I. A.. Kontseptsiya usileniya sistemy tyagovogo elektrosnabzheniya postoyannogo toka 3,0 kV: monografiya, Yekaterinburg: UrGUPS, 2015.

Tret'yak T.P. Raschet sistemy energosnabzheniya postoyannogo toka povyshennogo napryazheniya [Tekst] // Vestnik Vsesoyuznogo nauchno-issledovatel'skogo instituta zh.d. transporta, 1968, №8, 14-17.

Khvorost M.V., Honcharov YU.P., Panasenko N.V. Oborotnyy peretvoryuvach dlya zv'yazku dvokh liniy postiynoho strumu v systemi rozpodilenoho tyahovoho elektropostachannya // Tekhnichna elektrodinamika. Tym. vypusk "Problemy suchasnoyi elektrotekhniky", Kyyiv. - 2004. - CH. 6. 99-106.

Panasenko N., Goncharov YU.P., Zamaruyev V.V., Krivosheyev S.YU., Ivanov A.Ye., Morozov L.L., Sychenko V.G. Preobrazovatel' formy napryazheniya dlya sistem elektrosnabzheniya kontaktnoy seti peremennogo toka. // Vestnik Dnepropetr. nats. un-ta zheleznodorozhnogo transporta im. akad. Makarova - 2009. - Vyp. 29. 76-81.

Sokol Ye.I., Goncharov YU.P., Ivakhno V.V., Sychenko V.G. i dr. Vypryamiteli s kombinirovannoy fil'tratsii dlya prisoyedineniya k sistemam peremennogo toka s vyrazhennymi rezonansnym svoystvami.// Hirnycha elektromekhanika ta avtomatyka. Naukovo-tekhnichnyy zbirnyk NHU, Vyp. 86 - 2011 roku, 54-62.

Sychenko V. H.. Intehratsiya Sonyachnoyi enerhetyky u systemu tyahovoho elektropostachannya postiynoho strumu, Visnyk Nats. tekhnich. un-tu «KHPI». Seriya: Avtomatyka ta Pryladobuduvannya, № 12 (tysyacha sto dvadtsyatʹ-odyn), 364-368, 2015.

Honcharov YU.P. Systema peretvorennya enerhiyi, shcho heneruyetʹsya v smuzi vidchuzhennya zaliznytsi za dopomohoyu sonyachnykh paneley / YU.P. Honcharov, YE.I. Sokil, V.V. Zamaruev i in. //Visnyk Pryazovsʹkoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu: Zbirnyk naukovykh pratsʹ. - Mariupolʹ,2015. - Vypusk № 30. 200-211.

Sychenko V.H., Kuznyetsov V. V., Mishchenko A. V., Bondar O. I., Kordin O. P. Otsinka enerhoefektyvnosti liniy povzdovzhnʹoho elektropostachannya zaliznytsʹ pry pidvishchenni napruhy v merezhi. Elektrifikatsiya transportu. № 14 -2017, -94-101.

Bondar I.L., Bondar O.I., Sychenko V.H. Elektrychni systemy ta merezhi netyahovykh spozhivachiv zaliznychnoho transportu: navchalʹnyy posibnyk (z hryfom MON). Dnipropetrovsʹk. Vyd-o Makovetsʹkyy, 2009. – 184.

Goryunov V.N., Bubenchikov A.A., Girshin S.S., Petrova Ye.V., Levchenko A.A. Effektivnost' primeneniya samonesushchikh izolirovannykh provodov v sovremennykh elektroenergeticheskikh sistemakh. Omskiy nauchnyy vestnik. 2009, № 1, 106-108. Elektronnyy resurs. Dostupno :: https://cyberleninka.ru / article / n / effektivnost-primeneniya-samonesuschih-izolirovannyh-provodov-v-sovremennyh-elektroenergeticheskih-sistemah.

Berdyansk cable factory. Product catalog. Elektronnyy resurs. Dostupno: http://www.bkz.com.ua/cables/online_ catalogue/ xlpe / sip / sip-3 /


GOST Style Citations


Sychenko V. G., Bosiy D. O., and. Kosarev E.M, «Improving the quality of voltage in the system of traction power supply of direct current», Archives of Transport, vol. 35, iss. 3, рр. 63 – 70, 2015.

Сиченко В. Г. Розвиток наукових основ підвищення електромагнітної сумісності підсистем електричної тяги постійного струму залізничного транспорту. Дис. на здобуття наукового ступеня д.т.н. 2011, - Дніпропетровськ, ДНУЗТ. 464 с.

Тер-Оганов Э.В., Пышкин А.А. Электроснабжение железных дорог. Екатеринбург, Изд-о УрГУПС, 2014. – 431 с.

Кисляков В.А. Сравнительная оценка технических показателей различных способов усиления электрифицированных линий постоянного тока / МИИТ, 1978, вып. 604, с. 3 – 21 с.

Смирнов Д. Б. Совершенствование методики расчета распределенной системы тягового электроснабжения. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. Санкт-Петербург, 2010, 22 с.12.

Аржанников Б. А., Набойченко И. О. Концепция усиления системы тягового электроснабжения постоянного тока 3,0 кВ: монография, Екатеринбург: УрГУПС, 2015.

Третьяк Т.П. Расчет системы энергоснабжения постоянного тока повышенного напряжения [Текст]// Вестник Всесоюзного научно-исследовательского института ж.д. транспорта, 1968, №8, с. 14-17.

Хворост Н.В.,  Гончаров Ю.П., Панасенко Н.В.  Обратимый преобразователь для связи двух линий постоянного тока в системе распределенного тягового электроснабжения // Технічна електродинаміка. Тем. випуск „Проблеми сучасної електротехніки”, Київ. – 2004. – Ч. 6. – С. 99–106.

Панасенко Н.В., Гончаров Ю.П., Замаруев В.В., Кривошеев С.Ю., Иванов А.Е., Морозов Л.Л., Сыченко В.Г. Преобразователь формы напряжения для систем электроснабжения контактной сети переменного тока. // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізничного транспорту ім. акад. Лазаряна – 2009. – Вип. 29. –  С. 76-81.

Сокол Е.И., Гончаров Ю.П., Ивахно В.В., Сыченко В.Г. и др. Выпрямители с комбинированной  фильтрацией для присоединения к системам переменного  тока с выраженными резонансными свойствами.// Гірнича електромеханіка та автоматика. Науково-технічний збірник НГУ, Вип. 86 – 2011, с. 54-62.

Сиченко В. Г. Інтеграція сонячної енергетики у систему тягового електропостачання постійного струму, Вісник Нац. техніч. ун-ту «ХПІ». Серія: Автоматика та приладобудування, № 12 (1121), с. 364 – 368, 2015.

Гончаров Ю.П. Система преобразования энергии, генерируемой в полосе отчуждения железной дороги с помощью солнечных панелей / Ю.П. Гончаров, Е.И. Сокол, В.В. Замаруев и др.  // Вісник Приазовського державного технічного університету: Збірник наукових праць. - Маріуполь, 2015. - Випуск № 30. с. 200-211.

Сиченко В.Г.,  Кузнецов В. В., Міщенко А. В., Бондар О. І., Кордін О. П. Оцінка енергоефективності ліній повздовжнього електропостачання залізниць при підвищенні напруги в мережі. Електрифікація транспорту.  № 14 – 2017, - с. 94-101.

Бондар І.Л., Бондар О.І., Сиченко В.Г. Електричні системи та мережі нетягових споживачів залізничного транспорту: навчальний посібник (з грифом МОН). Дніпропетровськ. Вид-о Маковецький, 2009. – 184 с.

Горюнов В.Н., Бубенчиков А.А., Гиршин С.С., Петрова Е.В., Левченко А.А. Эффективность применения самонесущих изолированных проводов в современных электроэнергетических системах. Омский научный вестник. 2009, № 1, с. 106-108. Електронний ресурс. Доступно:: https://cyberleninka.ru /article/n/effektivnost-primeneniya-samonesuschih-izolirovannyh-provodov-v-sovremennyh-elektroenergeticheskih-sistemah.

Бердянський кабельний завод. Каталог продукції. Електронний ресурс. Доступно: http://www.bkz.com.ua/cables/online_ catalogue/xlpe/sip/sip-3/